Іс ?а?аздары туралы ??ым. ?аза? іс ?а?аздарыны? тарихынан. Мемлекеттік ?кімет пен бас?ару органдарыны? жазылу ережесі. Іс ?а?аздарына ?атысты негізгі т?сініктер мен аны?тамалар. Іс ?а?аздарды жазуды? жалпы т?ртібі, жазуда ескерілетін емле ?а?идалары. Мінездеме. Е?бек ?атынастарын реттейтін, бас?ару-реттеу ?ызметіне ?атысты ??жаттар. ?тініш. Азаматты? ?арым-?атынастарды реттейтін ??жаттар туралы т?сінік, олар?а ?ойылатын талаптар. Сенімхат. Оны? мазм?ны мен ??рылымы. ?олхат жазуды? т?ртібі. Хаттама и т. д.